Available courses

Professor: Antoni Biarnés

Microsoft Excel és un programa de fulls de càlcul que s'utilitza per a tractar tot tipus de dades. Actualment, dins del seu àmbit, aquest és el programa més utilitzat tant a nivell empresarial i com en l'àmbit particular. Així doncs, l'Excel és un programa molt potent que pot ser utilitzat per a multitud de funcions.

En aquest curs ens centrarem en els procediments de tractament de fitxers, de transformació de les dades d'una matriu i d'anàlisi de dades estadístiques a través del programa Excel. Ja que l'Excel és un dels programes que ens permet el tractament i transformació de l'anàlisi de dades estadístiques.

L’objectiu principal de la formació és augmentar l’efectivitat i la productivitat amb l’eina Microsoft Excel, a partir de l’optimització i normalització de les matrius i taules, així com aprendre a elaborar informes que ens permetin analitzar grans volums de dades.La intel·ligència artificial (IA) ha esdevingut una eina transversal amb el potencial de transformar sectors i disciplines, incloses les ciències socials. El curs "Eines d’intel·ligència artificial per les ciències socials" està dissenyat per a oferir als participants una comprensió tant teòrica com aplicada sobre com la IA pot ser utilitzada en el marc de les disciplines de les ciències socials i els diversos oficis que se’n deriven. Aquest programa combina teoria i pràctica per explorar les últimes tendències i aplicacions de la IA, incloent l'aprenentatge automàtic, el deep learning i la IA generativa, i com aquestes tecnologies ens poden ajudar a fer millor la nostra feina, amb un ènfasi especial en l’anàlisi i la interpretació de dades.

Los mejores proyectos de ciudad nunca llegarán a hacerse realidad si no somos capaces de venderlos al respectivo electorado y conseguir la validación que dan unas elecciones (y tampoco tendremos la oportunidad de intentarlo si antes no conseguimos triunfar en las primarias internas, que son en si mismas otra campaña electoral en la que es igualmente aplicable las lecciones del marketing político). En efecto, todo empieza con unas elecciones (las primarias, primero, y las municipales después) en las que nos lo jugamos todo y donde, por tanto, no podemos fallar. De ahí la importancia de saber cómo diseñar y cómo llevar a cabo una campaña eficaz.

En aquest curs aprendrem en què consisteix l’enfocament de la teoria del canvi i quines aplicacions pot tenir en projectes i programes de l’àmbit de joventut. A més, posarem en pràctica mètodes i recursos per aplicar aquest enfocament en l’avaluació dels nostres projectes.

 


El mediador/a desenvolupa la seva activitat en la programació, organització, i implementació d'activitats de prevenció i atenció a col•lectius, grups i individus per a la gestió alternativa de conflictes, prevenint la seva aparició, així com, una vegada que aquests existeixin consensuant acords satisfactoris per les parts implicades a través d'un procés de mediació.

El Desenvolupament Econòmic Local (DEL) engloba tot el conjunt de polítiques, mesures i accions orientades a crear riquesa (empreses i ocupació) per millorar el benestar econòmic i social i la qualitat de vida de les persones, a partir d’un creixement econòmic harmònic i equilibrat, estretament lligat a l’àmbit territorial local.


PowerBI és un dels programes per a l’analítica i la intel·ligència de negoci més populars i demandats del mercat. Forma part de l’ecosistema de Microsoft, i amb una interfície similar a Excel, permet crear complets resums de dades interactius.

D’uns anys ençà, la gestió per projectes s’ha anat convertint quasi bé en un estàndard de qualitat en la majoria de les organitzacions, tant se val de quin sector o àrea. L’èxit de la proposta radica en un cúmul d’eines per ajudar-nos a gestionar més eficientment els recursos, planificar acuradament les tasques, definir correctament els objectius a assolir i, en definitiva, dissenyar un projecte adequat a les necessitats i que compti amb totes les variables per tal d’assegurar-nos l’èxit.L'objectiu d'aquesta formació és el de capacitar a politòlegs i sociòlegs en les metodologies i pràctiques per a l'avaluació de polítiques públiques.

Es cobriran tots els aspectes vinculats a l'avaluació de polítiques públiques: tipus d'avaluació, metodologies, aspectes pràctics i conceptes a considerar. La proposta de formació presentada a continuació presenta cadascun dels conceptes a desenvolupar i un pla d'aplicació pràctica que cobreix tant el disseny d'una avaluació integral, com un exemple del pas a pas a desenvolupar-se.

El contingut de cadascuna de les sessions estarà adaptat al perfil dels participants, de manera que, en finalitzar el projecte, els participants estiguin en millor posició per a participar en una avaluació d’un projecte, llegir i analitzar avaluacions realitzades o externalitzar i controlar el desenvolupament d'una.Els conflictes són inherents a la vida en societat, però com es gestiona és responsabilitat de cada actor. Els enfocaments de tipus policial han demostrat els seus límits i retorna amb força en les diferents administracions una aposta per la gestió alternativa dels conflictes. A Catalunya el percentatge de població que viu a un entorn urbà està per sobre del 90%, tant en barris amb entitat propis com en nuclis urbans diversificats que funcionen com a barris d'altres centres urbans. Us proposem dotar-nos d'eines de detecció de conflictes als entorns urbans, tant de manera directa com indirecta, per tal de gestionar-los de la manera més social i efectiva possible.

Objectius generals
L'objectiu del curs és capacitar als alumnes per detectar i començar a gestionar alguns dels principals grups de conflictes dins de les comunitats veïnals i la seva relació amb el seu entorn.

Objectius específics
• Aclarir que és un conflicte
• Detectar alguns de les principals famílies de conflictes.
• Dotar d'eines de detecció precoç dels conflictes.
• Treballar amb els principals actors de col·laboració i derivació.

En aquest curs ens endinsarem en el món del big data o dades massives i en diverses tècniques d'anàlisi basades en intel·ligència artificial, com el Machine Learning o Aprenentatge Automàtic, o com la Programació del Llenguatge Natural.

El curs es durà a terme mitjançant lliçons curtes (entre 15 i 30 minuts) gravades en vídeo i que l'alumne o l'alumna podrà seguir de manera asincrònica, quan li vagi millor. La majoria de les sessions (i.e. 2/3) tenen una component pràctica, que l'alumne podrà dur a terme i replicar amb el seu ordinador.

Aprendrem a utilitzar Python 3 sense programar, fet que ens permetrà saltar-nos varies etapes i reduir considerablement la corba d'aprenentatge d'aquest tipus de llenguatges avançats. Com a resultat, l'alumne o alumna serà capaç d'implementar operacions avançades de mineria de dades i aprenentatge automàtic en acabar el curs. El programa central del curs és Orange Datamining, un programa de mineria de dades i aprenentatge automàtic basat en Python 3 que proporciona un entorn gràfic que fa possible utilitzar Python 3 sense necessitat de picar codi de programació.


El Desenvolupament Econòmic Local (DEL) engloba tot el conjunt de polítiques, mesures i accions orientades a crear riquesa (empreses i ocupació) per millorar el benestar econòmic i social, i la qualitat de vida de les persones, a partir d’un creixement econòmic harmònic i equilibrat, estretament lligat a l’àmbit territorial local.

Actualment, el DEL s’ha convertit en un objectiu prioritari per part dels ens locals del nostre país. Aquest fet ha comportat la consolidació de serveis públics de promoció econòmica i la creació de diferents tipus d’organitzacions de caire privat que treballen pel foment del desenvolupament local.

Tanmateix, aquests serveis tenen dificultats per trobar professionals especialitzats en l’àmbit del DEL tant per la manca de formacions reglades que defineixin els perfils i les qualificacions requerides per treballar en aquest camp, com per l’escassa oferta formativa dins d’aquest àmbit.

Davant d’aquesta necessitat, el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya (COLPIS) conjuntament amb el Centre d'Orientació i Emprenedoria de Catalunya del SOC, creu convenient desenvolupar un curs d’especialització que doni resposta a la creixent demanda dels ens locals de professionals especialitzats en promoció econòmica que siguin capaços d’implementar adequadament i amb garanties els seus programes. En aquest sentit el COLPIS, dins de la seva línia de millora continua de les competències i habilitats de politòlegs, sociòlegs i graduats en gestió i administració pública, veu en aquesta especialitat un nou jaciment d’ocupació per aquests professionals que posseeixen uns alts coneixement del funcionament i dels mecanismes que l’Administració Pública posa a l’abast per desenvolupar aquest tipus d’accions.


Les organitzacions públiques, privades i del Tercer Sector han començat a utilitzar les xarxes socials en els darrers anys com a eina de comunicació i difusió de les activitats.


En general les empreses privades les han utilitzat com a eina de màrqueting amb la finalitat d'incrementar vendes i/o beneficis.

Les xarxes socials ja no serveixen només per difondre missatges sinó que s'han convertit en unes eines molt imprescindibles per poder relacionar-se amb el conjunt de la ciutadania.


És important diferenciar entre entitat pública, tercer sector i empresa privada, i saber que l'entitat pública i el tercer sector ha de posicionar la seva identitat digital seguint unes directrius diferents a les quals té l'empresa privada.

La necessitat de tenir un bon pla de comunicació 2.0, és comú a qualsevol sector, que serveixi per fer l'ús més adequat i acurat en funció dels seus objectius i no sigui fruit de la improvisació.