Cursos disponibles

El Desenvolupament Econòmic Local (DEL) engloba tot el conjunt de polítiques, mesures i accions orientades a crear riquesa (empreses i ocupació) per millorar el benestar econòmic i social, i la qualitat de vida de les persones, a partir d’un creixement econòmic harmònic i equilibrat, estretament lligat a l’àmbit territorial local.

Actualment, el DEL s’ha convertit en un objectiu prioritari per part dels ens locals del nostre país. Aquest fet ha comportat la consolidació de serveis públics de promoció econòmica i la creació de diferents tipus d’organitzacions de caire privat que treballen pel foment del desenvolupament local.

Tanmateix, aquests serveis tenen dificultats per trobar professionals especialitzats en l’àmbit del DEL tant per la manca de formacions reglades que defineixin els perfils i les qualificacions requerides per treballar en aquest camp, com per l’escassa oferta formativa dins d’aquest àmbit.

Davant d’aquesta necessitat, el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya (COLPIS) conjuntament amb el Centre d'Orientació i Emprenedoria de Catalunya del SOC, creu convenient desenvolupar un curs d’especialització que doni resposta a la creixent demanda dels ens locals de professionals especialitzats en promoció econòmica que siguin capaços d’implementar adequadament i amb garanties els seus programes. En aquest sentit el COLPIS, dins de la seva línia de millora continua de les competències i habilitats de politòlegs, sociòlegs i graduats en gestió i administració pública, veu en aquesta especialitat un nou jaciment d’ocupació per aquests professionals que posseeixen uns alts coneixement del funcionament i dels mecanismes que l’Administració Pública posa a l’abast per desenvolupar aquest tipus d’accions.