Cursos disponibles

En aquest curs ens endinsarem en el món del big data o dades massives i en diverses tècniques d'anàlisi basades en intel·ligència artificial, com el Machine Learning o Aprenentatge Automàtic, o com la Programació del Llenguatge Natural.

El curs es durà a terme mitjançant lliçons curtes (entre 15 i 30 minuts) gravades en vídeo i que l'alumne o l'alumna podrà seguir de manera asincrònica, quan li vagi millor. La majoria de les sessions (i.e. 2/3) tenen una component pràctica, que l'alumne podrà dur a terme i replicar amb el seu ordinador.

Aprendrem a utilitzar Python 3 sense programar, fet que ens permetrà saltar-nos varies etapes i reduir considerablement la corba d'aprenentatge d'aquest tipus de llenguatges avançats. Com a resultat, l'alumne o alumna serà capaç d'implementar operacions avançades de mineria de dades i aprenentatge automàtic en acabar el curs. El programa central del curs és Orange Datamining, un programa de mineria de dades i aprenentatge automàtic basat en Python 3 que proporciona un entorn gràfic que fa possible utilitzar Python 3 sense necessitat de picar codi de programació.


El Desenvolupament Econòmic Local (DEL) engloba tot el conjunt de polítiques, mesures i accions orientades a crear riquesa (empreses i ocupació) per millorar el benestar econòmic i social, i la qualitat de vida de les persones, a partir d’un creixement econòmic harmònic i equilibrat, estretament lligat a l’àmbit territorial local.

Actualment, el DEL s’ha convertit en un objectiu prioritari per part dels ens locals del nostre país. Aquest fet ha comportat la consolidació de serveis públics de promoció econòmica i la creació de diferents tipus d’organitzacions de caire privat que treballen pel foment del desenvolupament local.

Tanmateix, aquests serveis tenen dificultats per trobar professionals especialitzats en l’àmbit del DEL tant per la manca de formacions reglades que defineixin els perfils i les qualificacions requerides per treballar en aquest camp, com per l’escassa oferta formativa dins d’aquest àmbit.

Davant d’aquesta necessitat, el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya (COLPIS) conjuntament amb el Centre d'Orientació i Emprenedoria de Catalunya del SOC, creu convenient desenvolupar un curs d’especialització que doni resposta a la creixent demanda dels ens locals de professionals especialitzats en promoció econòmica que siguin capaços d’implementar adequadament i amb garanties els seus programes. En aquest sentit el COLPIS, dins de la seva línia de millora continua de les competències i habilitats de politòlegs, sociòlegs i graduats en gestió i administració pública, veu en aquesta especialitat un nou jaciment d’ocupació per aquests professionals que posseeixen uns alts coneixement del funcionament i dels mecanismes que l’Administració Pública posa a l’abast per desenvolupar aquest tipus d’accions.


Les organitzacions públiques, privades i del Tercer Sector han començat a utilitzar les xarxes socials en els darrers anys com a eina de comunicació i difusió de les activitats.


En general les empreses privades les han utilitzat com a eina de màrqueting amb la finalitat d'incrementar vendes i/o beneficis.

Les xarxes socials ja no serveixen només per difondre missatges sinó que s'han convertit en unes eines molt imprescindibles per poder relacionar-se amb el conjunt de la ciutadania.


És important diferenciar entre entitat pública, tercer sector i empresa privada, i saber que l'entitat pública i el tercer sector ha de posicionar la seva identitat digital seguint unes directrius diferents a les quals té l'empresa privada.

La necessitat de tenir un bon pla de comunicació 2.0, és comú a qualsevol sector, que serveixi per fer l'ús més adequat i acurat en funció dels seus objectius i no sigui fruit de la improvisació.